Α' Τάξη - Grade 1
Teacher - k. Γεωργία Καπετανάκη
                kapetanakis_g@yahoo.com

Ημέρα Παράδοσης Εργασίας – 21 Μάρτιου 2020 

Homework Due Date – March 21, 2020

  

 

Αναγνωστικό / Student Book

Κεφάλαιο 15: Σελίδες 110-115

Lesson 15: Pages 54-57

 

Βιβλίο Ασκήσεων / Activity Book

Κεφάλαιο 15: Σελίδες 110-115

Lesson 15: Pages 54-57

Παρακαλώ βοηθήστε τα παιδία να μάθουν τα ποιήματα για τη σχολική γιορτή
της 25ης Μάρτιου. 

Please help your children learn their poems for the school concert for March 25th.

Review sight words 

Για επιπλέον βοήθεια, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα <<Γεια Χαρα>>. (προαιρετικό) 

Τhe students can get extra practice with their lesson every week by using the <<Geia Xara>> website. (optional)     

Προσπαθήστε να μιλάτε Ελληνικά με τα παιδιά σας.

Please speak Greek to the children.

Γράφω καλά!