Πέμπτη Τάξη / Grade 5
Teacher – k. Δημήτριος Μαστροδημητρόπουλος

In hopes of staying safe yet busy with our education, I am posting new weekly homework assignments. Please use the Audio files bellow to work on your own, with family members or video-chat with a classmate...
You can PAUSE and RESUME the recording to allow yourself time to read the sentence out loud.


This page is best viewed on a computer screen; you may have to scroll to see the lesson's Audio on a hand device. You can e-mail me with any questions you have about your lesson.

Please scroll down to see previous Homework assignments ...

Χριστός Ανέστη!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σάββατο, 30 Μαίου                    --- Κ Α Λ Ο   Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι ---

1. Αναγνωστικό/Reader Βιβλίο: Μάθημα 30, όλο:

   - Ανάγνωση (Διάβασμα), καλά!

   - Λεξιλόγιο  (Να ξέρεις όλες τις λέξεις),
   - Μάθε τη Γραμματική σου! (μάθε το ρήμα "γράφω" σε όλους τους χρόνους) 
   - κάνε το Βιβλίο Εργασιών, Mάθημα 30,
   - Αντιγραφή:    όλες τις λέξεις στο Λεξιλόγιο,
                                3 φορές, καθαρά, στο τετράδιο Αντιγραφής,
   - Ορθογραφία: τις 10 λέξεις της Αντιγραφής.

2. Γράψε στα ελληνικά, με δικά σου λόγια 'Τι μας λέει το μάθημα'
    (10 γραμμές στο μισό-μισό τετράδιο) και ζωγράφισε ένα αμπέλι ή ένα τσαμπί σταφύλια

Saturday, May 30th

1. Reader: Lesson 30, everything:

   - Reading, be able to read it well!
   - Vocabulary (Know all the words),
   - Learn your Grammar! (learn the verb "to write" in all tenses)
   - Workbook, Lesson 30,
   - Copying :    the first 10 words in the Vocabulary
                          3 times each, neat, round, same size letters, in the Copying scribbler (blue)
    - Spelling:    the same 10 words as in Copying

2. Write in greek, in your own words 'what the lesson is about'
    (in the half/half scribbler - 10 lines) and draw a vineyard or grapes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σάββατο, 23 Μαίου

1. Αναγνωστικό/Reader Βιβλίο: Μάθημα 29, όλο:

   - Ανάγνωση (Διάβασμα), καλά!   
   - Λεξιλόγιο  (Να ξέρεις όλες τις λέξεις),
   - Μάθε τη Γραμματική σου! (Προσωπική αντωνυμία με, σε, τον-την-το) 
   - κάνε το Βιβλίο Εργασιών, Mάθημα 29,
   - Αντιγραφή:    όλες τις λέξεις στο Λεξιλόγιο,
                                3 φορές, καθαρά, στο τετράδιο Αντιγραφής,
   - Ορθογραφία: τις 10 λέξεις της Αντιγραφής.

2. Γράψε στα ελληνικά, με δικά σου λόγια 'Τι μας λέει το μάθημα'
    (10 γραμμές στο μισό-μισό τετράδιο) και ζωγράφισε κάτι από ένα ταξίδι στην Ελλάδα!

     Saturday, May 23rd

1. Reader: Lesson 29, everything:

   - Reading, be able to read it well!
   - Vocabulary (Know all the words),
   - Learn your Grammar! (the Accusative personal pronoun me, you, him-her-it)
   - Workbook, Lesson 29,
   - Copying :  all the words in the Vocabulary
                        3 times each, neat, round, same size letters, in the Copying scribbler (blue)
    - Spelling:  the same 10 words as in Copying

2. Write in greek, in your own words 'what the lesson is about'
    (in the half/half scribbler - 10 lines) and draw a scene from a vacation in Greece

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σάββατο, 09 Μαίου

1. Αναγνωστικό/Reader Βιβλίο: Μάθημα 26, όλο:

   - Ανάγνωση (Διάβασμα), καλά!   
   - Λεξιλόγιο  (Να ξέρεις όλες τις λέξεις),
   - Μάθε τη Γραμματική σου! (Τα Αριθμητικά) 
   - κάνε το Βιβλίο Εργασιών, Mάθημα 26,
   - Αντιγραφή:    τις 6 πρώτες και τις 5 τελευταίες λέξεις στο Λεξιλόγιο,
                                3 φορές, καθαρά, στο τετράδιο Αντιγραφής,
   - Ορθογραφία: τις 11 λέξεις της Αντιγραφής.

2. Γράψε στα ελληνικά, με δικά σου λόγια 'Τι μας λέει το μάθημα'
    (10 γραμμές στο μισό-μισό τετράδιο) και ζωγράφισε ένα βουνό με δέντρα!

     Saturday, May 9th

1. Reader: Lesson 26, everything:

   - Reading, be able to read it well!
   - Vocabulary (Know all the words),
   - Learn your Grammar! (the Numerals)
   - Workbook, Lesson 26,
   - Copying :  the first 6 and the last 5 words in the Vocabulary
                        3 times each, neat, round, same size letters, in the Copying scribbler (blue)
    - Spelling:  the same 11 words as in Copying

2. Write in greek, in your own words 'what the lesson is about'
    (in the half/half scribbler - 10 lines) and draw a mountainous scene

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σάββατο, 02 Μαίου

1. Αναγνωστικό/Reader Βιβλίο: Μάθημα 25, όλο:

   - Ανάγνωση (Διάβασμα), καλά!   
   - Λεξιλόγιο  (Να ξέρεις όλες τις λέξεις),
   - Μάθε τη Γραμματική σου! (Ουδέτερα, Γενική Πτώση σε Ενικό και Πληθυντικό αρ.) 
   - κάνε το Βιβλίο Εργασιών, Mάθημα 25,
   - Αντιγραφή:    τις 9 τελευταίες λέξεις στο Λεξιλόγιο,
                                3 φορές, καθαρά, στο τετράδιο Αντιγραφής,
   - Ορθογραφία: τις 9 λέξεις της Αντιγραφής.

2. Γράψε στα ελληνικά, με δικά σου λόγια 'Τι μας λέει το μάθημα'
    (10 γραμμές στο μισό-μισό τετράδιο) και ζωγράφισε μια εκδρομή στην εξοχή!

3. Διάβασε το τραγούδι (σελίδα 90) στους γονείς σου

     Saturday, May 2nd

1. Reader: Lesson 25, everything:

   - Reading, be able to read it well!
   - Vocabulary (Know all the words),
   - Learn your Grammar! (Neuter nouns, Possessive case)
   - Workbook, Lesson 25,
   - Copying :  the 9 last words in the Vocabulary
                        3 times each, neat, round, same size letters, in the Copying scribbler (blue)
    - Spelling:  the same 9 words as in Copying

2. Write in greek, in your own words 'what the lesson is about'
    (in the half/half scribbler - 10 lines) and draw a family trip to the Country-side

3. Read the song (page 90) to your parents

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

     Σάββατο, 25 Απριλίου

1. Αναγνωστικό/Reader Βιβλίο: Μάθημα 27, όλο:

   - Ανάγνωση (Διάβασμα), καλά!   
   - Λεξιλόγιο  (Να ξέρεις όλες τις λέξεις),
   - Μάθε τη Γραμματική σου! (Ρήματα 4ης κατηγορίας) 
   - κάνε το Βιβλίο Εργασιών, Mάθημα 27,
   - Αντιγραφή:    τις 8 λέξεις στο Λεξιλόγιο,
                                3 φορές, καθαρά, στο τετράδιο Αντιγραφής,
   - Ορθογραφία: τις 8 λέξεις της Αντιγραφής.

2. Γράψε στα ελληνικά, με δικά σου λόγια 'Τι μας λέει το μάθημα'
    (10 γραμμές στο μισό-μισό τετράδιο) και ζωγράφισε κάτι Πασχαλιάτικο!

     Saturday, April 25th

1. Reader: Lesson 27, everything:

   - Reading, be able to read it well!
   - Vocabulary (Know all the words),
   - Learn your Grammar! (Group 4 Verbs, ending in -μαι)
   - Workbook, Lesson 27,
   - Copying :  the 8 words in the Vocabulary
                        3 times each, neat, round, same size letters, in the Copying scribbler (blue)
    - Spelling:  the same 8 words as in Copying

2. Write in greek, in your own words 'what the lesson is about'
    (in the half/half scribbler - 10 lines) and draw something you and your family made
    for Easter!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

     Σάββατο, 11 Απριλίου

1. Αναγνωστικό/Reader Βιβλίο: Μάθημα 22, όλο:

   - Ανάγνωση (Διάβασμα), καλά!   
   - Λεξιλόγιο  (Να ξέρεις όλες τις λέξεις),
   - Μάθε τη Γραμματική σου! (Πώς κλίνουμε τα Αρσενικά) 
   - κάνε το Βιβλίο Εργασιών, Mάθημα 22,
   - Αντιγραφή:    τις 6 πρώτες λέξεις στο Λεξιλόγιο,
                                3 φορές, καθαρά, στο τετράδιο Αντιγραφής,
   - Ορθογραφία: τις 6 λέξεις της Αντιγραφής.

2. Ιστορία Οι Πατέρες της Εκκλησίας (σελίδες 31-37) Διάβασε και μάθε τι ήταν
    αυτό που έκανε τον κάθε Πατέρα να είναι τόσο σπουδαίος, ώστε να τον λέμε "Μέγα"...

3. Γράψε στα ελληνικά, με δικά σου λόγια 'Τι μας λέει το μάθημα'
    (10 γραμμές στο μισό-μισό τετράδιο) και ζωγράφισε τι θα ήθελες εσύ να ντυθείς!

     Saturday, April 11th

 

1. Reader: Lesson 22, everything:

   - Reading, be able to read it well!
   - Vocabulary (Know all the words),
   - Learn your Grammar! (Declension of Masculines)
   - Workbook, Lesson 22,
   - Copying :  the first 6 words in the Vocabulary
                        3 times each, neat, round, same size letters, in the Copying scribbler (blue)
    - Spelling:  the same 6 words as in Copying

2. History  The Great Fathers of our Church (pages 31-37) Read and learn what it was that made each one of the Fathers so great so that today, 1700 years later, we recognize them with the name "Μέγας".

3. Write in greek, in your own words 'what the lesson is about'
    (in the half/half scribbler - 10 lines) and draw what you would like to dress up as!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εργασία για το Σάββατο, 4 Απριλίου

1. Αναγνωστικό/Reader Βιβλίο: Μάθημα 24, όλο:

   - Ανάγνωση (Διάβασμα), καλά!   
   - Λεξιλόγιο  (Να ξέρεις όλες τις λέξεις),
   - Μάθε τη Γραμματική σου! (Επίθετα, Συγκριτικός βαθμός) 
   - κάνε το Βιβλίο Εργασιών, Mάθημα 24,
   - Αντιγραφή:    τις 10 πρώτες λέξεις στο Λεξιλόγιο,
                                3 φορές, καθαρά, στο τετράδιο Αντιγραφής,
   - Ορθογραφία: τις 10 λέξεις της Αντιγραφής.

2. Ιστορία Οι Πατέρες της Εκκλησίας (σελίδες 30-37) Διάβασε και μάθε τί ήταν αυτό που έκανε τον κάθε Πατέρα να είναι τόσο σπουδαίος, ώστε να τον λέμε "Μέγα"

Homework for Saturday, April 4th

 

1. Reader: Lesson 24, everything:

   - Reading, be able to read it well!
   - Vocabulary (Know all the words),
   - Learn your Grammar! (Adjectives - Comparative degree)
   - Workbook, Lesson 24,
   - Copying :  the first 10 words in the Vocabulary
                        3 times each, neat, round, same size letters, in the Copying scribbler (blue)
    - Spelling:  the same 10 words as in Copying

2. History  The Great Fathers of our Church (pages 30-37) Read and learn what it was that made each one of the Fathers so great so that today, 1700 years later, we recognize them with the name "Μέγας"...

------------------------------

Εργασία για το Σάββατο, 21 Μαρτίου

1. Αναγνωστικό/Reader Βιβλίο: Μάθημα 19, όλο:

   - Ανάγνωση (Διάβασμα), καλά!   
   - Λεξιλόγιο  (Να ξέρεις όλες τις λέξεις),
   - Μάθε τη Γραμματική σου! (κλίση Θηλυκών σε –α, - η) 
   - κάνε το Βιβλίο Εργασιών, Mάθημα 19 (για την Τετάρτη)*,
   - Αντιγραφή:    τις 5 πρώτες και τις 5 τελευταίες λέξεις στο Λεξιλόγιο (Τετάρτη)*,
                                3 φορές, καθαρά, στο τετράδιο Αντιγραφής,
   - Ορθογραφία: τις 10 λέξεις της Αντιγραφής.

2. Ιστορία Οι Πατέρες της Εκκλησίας (σελίδες 30-37)

3. Διάβασε το Ποίημα για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου

 

Homework for Saturday, March 21st

 

1. Reader: Lesson 19, everything:

   - Reading, be able to read it well!
   - Vocabulary (Know all the words),
   - Learn your Grammar! (Feminines ending in –α, -η)
   - Workbook, Lesson 19 (for Wednesday *),
   - Copying :  the first 5 and the last 5 words in the Vocabulary (for Wednesday's class *)
                       3 times each, neat, round, same size letters, in the Copying scribbler (blue)
    - Spelling:  the same 10 words as in Copying

2. History  The Great Fathers of our Church (pages 30-37)

 

3. Poem for the March 25th celebration

​- - - - - - - - - - - -

Γραπτά/Writting: Προσπάθησε να γράφεις όμορφα!
                             Στρογκυλά, ορθά γράμματα, με ομοιόμορφο μέγεθος.

* (για την Τετάρτη) σημαίνει ότι ο δάσκαλος θα ζητήσει να δει την εργασία αυτή την Τετάρτη. 
Μπορούμε και πρέπει όμως να προσπαθούμε να διαβάζουμε και να κάνουμε τις εργασίες μας από λίγο κάθε μέρα (καί για το ελληνικό καί για το Καναδικό σχολείο). Έτσι μαθαίνουμε πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. 

The writing part of the homework should be done by Wednesday's class so that a) the workload is balanced through the week and b) if there are any questions in doing the Workbook they can be answered in Wednesday's class.)

Ανάγνωση, Μάθημα 22Ε' Τάξη
00:00 / 03:55
Οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μαςΕ' Τάξη
00:00 / 12:22
Ο Μάιος μας έφτασεΕ' Τάξη
00:00 / 01:34
Ανάγνωση, μάθημα 25Ε' Τάξη
00:00 / 03:58
Ανάγνωση, μάθημα 26Ε' Τάξη
00:00 / 03:31
Ανάγνωση, μάθημα 25Ε' Τάξη
00:00 / 03:58

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

 

PLEASE SPEAK GREEK ΤΟ THE CHILDREN.

Τί μαθαίνει η Αθηνά στο σχολείο της στην Ελλάδα;
Θέλεις να δεις;